VERGİ HUKUKU VE CEZALAR

VERGİ HUKUKU VE CEZALARI

Anayasanın 73. Maddesi ile herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü tutulmuştur. Uygulama alanının genişliği ve sık değişen Vergi mevzuatı nedeni ile özel uzmanlık gerektiren bu alan, ayrıca kamu maliyesi alanında da teknik bilgiye sahip olunmasını zorunlu kılmaktadır. Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında ki Kanun, vergi hukukunun temel kanunları olup bunlar dışında da birçok özel kanuni düzenlemeler mevcuttur.

Büromuz, Vergi Hukuku ile ilgili davaların takibini yapmakta, Avukatlarımız gerçek ve tüzel kişilere, her türlü vergi uyuşmazlığı ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;

–    Hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin iptali için dava açılması,
–    Hata Düzeltme yoluna başvurulması,
–    Şikayet yoluna başvurulması
–    Cezalarda indirim talebinde bulunulması
–    Pişmanlık dilekçesi verilmesi
–    Vergi dairesi nezdinde tarh öncesi ve tarh sonrası uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
–    Vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarının iptali için idari başvuruların yapılması,
–    Rapor Değerlendirme Komisyonunda (RDK) dinlenilme talebinde bulunulması
–    Takdir komisyonu kararlarına karşı itiraz ve dava takipleri,
–    6183 sayılı kanun kapsamında gönderilen ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
–    Vergi cezalarının / Vergi Ceza İhbarnamelerinin iptali için dava açılması,
–    Ödeme emrine karşı dava açılması
–    Ek tahakkuk kararlarına itiraz edilmesi,
–    Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’ndan (GTİP) kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.
–    Vergi Usul Kanunun 359 uncu maddesi kapsamında hapis cezası istemine karşı savunma gerçekleştirilmesi

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERE KDV MUAFİYETİ

TÜRKİYE’DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCILARA VE YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERE TÜRKİYE’DE KONUT ALIMLARINDA KDV MUAFİYETİ

Türkiye’de yerleşmiş olmayan Yabancı uyruklular ile yurtdışında 6 aydan fazla çalışma veya oturma iznine dayalı olarak ikamet eden Türk vatandaşları, Türkiye’de aldıkları konutlar için %18 KDV (Katma Değer Vergisi) ödeme zorunluluğundan muaf tutulmuştur.
Mavi Kartlılar’da Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmekle birlikte, esasen Türk vatandaşlığından ayrılmış yabancı uyruklu kişiler olduklarından, her iki kategoride de değerlendirilmeleri durumunda, “Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişiler” ya da “yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları” ‘na tanınan haklar kapsamında KDV muafiyetinden aynen yararlanabilecekler.